“SBS teachers want you to become a leader; the school teaches you to dare, dare to think, dare to seek and act…”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่นี่ สอนได้มากกว่าวิชาการทั่วไปเพราะ หนูได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติโดนเฉพาะวิชาLAB ในห้องเรียนมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครบครันโดยมีคุณครูผู้สอนคอยให้ คําแนะนําอีกทั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตสอนให้หนูมีความเป็นผู้นํากล้า คิด กล้าทํา และลงมือปฏิบัติ

เมื่อเรียนจบคุณคิดว่าอยากจะช่วยทําเพื่อสังคมอย่างไร?
หนูจะนําความรู้ ความสามารถที่ได้รับจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตและระดับ อุดมศีกษาซึ่งในระดับอุดมศึกษาหนูก๋าลังศึกษา ในคณะรัฐศาสตร์ ดังนั้นหนูจะนําความรู้ความ สามารถมาพัฒนาสังคมให้ดี ขึ้นไม่ว่าจะเป็น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมการศึกษา และ วัฒนธรรมเพื่อที่จะทำให้ประชาชนในชุมชมหรือ ในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น